Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

7191 cdb7 500
Reposted fromPoranny Poranny
7296 c576 500
Reposted bypatyna919karolinnaa
I just want you to take a second, hear me out
Don't think I'm happy cuz I smile when you see me out

7265 ded0 500
King is back
Reposted byPoranny Poranny
이 뭔 개소리야?! | Hey, what bullshit is this?!
7885 3f15 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianihilism nihilism
3355 504a
Reposted fromLittleJack LittleJack vianihilism nihilism
0713 03b3 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viacreepy creepy
6654 4dfb
Reposted fromtrashpanda trashpanda vianihilism nihilism
6493 5498
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaNajada Najada
8259 06f4 500
Reposted fromNajada Najada
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viainsanedreamer insanedreamer
Żyłem w jakimś autodestruktywnym, orgiastycznym uniesieniu, i podczas gdy koledzy uważali mnie za przywódcę i szatańskiego faceta, obdarzonego cholernym wzięciem i dowcipem, w głębi mnie samego trzepotała dusza przerażona, pełna lęków. Pamiętam jeszcze, że pewnego razu łzy stanęły mi w oczach, gdy opuszczając jakąś knajpę w niedzielne przedpołudnie, zobaczyłem bawiące się na ulicy dzieci, jasne, radosne, o świeżo przyczesanych włosach, odświętnie ubrane. I podczas gdy przy brudnych stołach, w podrzędnych gospodach, wśród kałuż rozlanego piwa zabawiałem, a często i przerażałem moich kolegów niebywale cynicznymi wypowiedziami, w głębi serca czułem wielki szacunek dla wszystkiego, z czego tak szydziłem, i łkając wewnętrznie, padałem na kolana przed własną duszą, przed własną przeszłością, przed matką moją, przed Bogiem.
— Demian, Herman Hesse
Reposted bynysqui nysqui
9114 0ae3 500

salem-child:

Caravaggio - The Isaac’s sacrifice (details), 1598.

2438 b490
Reposted fromtfu tfu viapurplecornflowers purplecornflowers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl